Правила и Условия

Правила и Условия

   
1. Лицензиране и ползване:
        Модулите и темите, предлагани от магазина, са лицензирани продукти, които се предоставят на клиентите за лична употреба и комерсиална употреба в рамките на printondemand.bg платформата.
        Клиентите имат право да използват закупените модули и теми за създаване на персонализирани продукти и тяхната продажба през платформата printondemand.bg

    Плащане и цени:
        Цените на модулите и темите са ясно посочени в магазина и клиентите трябва да ги заплатят в пълната им сума, преди да получат достъп до закупените продукти.
        Модулите се заплащат с дебитна/кредитна карта.

    Връщане и възстановяване:
        Възможността за връщане и възстановяване на закупените модули и теми може да зависи от политиката на магазина.
        Обикновено, поради цифровия характер на продуктите, връщането и възстановяването може да бъде ограничено или изключено, освен ако не са налице специални обстоятелства.

    2. Права на интелектуална собственост:
        Всички права върху модулите и темите, предлагани от магазина, са запазени и принадлежат на printondemand.bg платформата.
        Клиентите не могат да променят, разпространяват или продават модулите и темите, освен ако не е изрично разрешено от собственика на правата върху тях.
    Ограничения и отказ от отговорност:
        Магазинът може да установи определени ограничения във връзка с използването на модулите и темите, като например забрана за тяхното прехвърляне на трети страни.
        Въпреки че магазинът може да се стреми да предостави точни и актуални продукти, не може да гарантира пълната им точност или приложимост за конкретни цели. Клиентите трябва да извършват

собствена оценка и да отговарят за използването на закупените продукти.

    Обновления и поддръжка:
        В зависимост от политиката на магазина, клиентите може да имат право на обновления на закупените модули и теми за определен период от време.
        Магазинът може да предоставя определен вид поддръжка, като отговори на въпроси и предоставя помощ в случай на проблеми с модулите и темите.

    Конфиденциалност на данните:
        Магазинът третира личните данни на клиентите съгласно съответните законови разпоредби за защита на личните данни.
        Личните данни на клиентите се използват само за целите на обработката на поръчката и комуникацията с клиента.

    Интелектуална собственост на клиентите:
        Клиентите задържат всички права върху съдържанието, което създават с използването на модулите и темите от магазина.
        Магазинът няма права върху персонализираните продукти, създадени от клиентите.

    Промени в условията:
        Магазинът има право да променя общите условия и правила, без да официлано да уведомява клиентите за това.
        Промените влизат в сила от определена дата и се прилагат към всички нови и съществуващи клиенти.

    3. Съдебна юрисдикция и спорове:

    При възникване на спор или несъгласие между клиента и магазина, страните трябва да се стремят към постигане на разумно и справедливо споразумение.
    Ако не се постигне такова споразумение, споровете следва да бъдат разрешавани съгласно законодателството на съответната юрисдикция, в която е регистриран магазинът.

    Ограничение на отговорността:

    Магазинът не носи отговорност за каквито и да било прекъсвания в работата на платформата printondemand.bg или други технически проблеми, които могат да възникнат.
    В никакъв случай магазинът няма да носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални или случайни щети, произтичащи от използването на модулите и темите.

    Забрана за злоупотреба:

    Забранява се злоупотребата на модулите и темите от магазина, включително копирането, разпространението или продажбата им без съответните лицензи или разрешения.

    
4. Прекратяване на услугите:

    Магазинът има право да прекрати предлагането на модули и теми за print on demand платформи по свое усмотрение, без предварително уведомление към клиентите.
    В случай на прекратяване на услугите, магазинът може да предостави подходящи инструкции и срокове за премахване на модулите и темите от клиентската система.

    Комуникация:

    Комуникацията между магазина и клиентите може да се осъществява чрез електронна поща, уебсайт, система за поддръжка или други предоставени от магазина средства за комуникация.
    Клиентите се съгласяват да получават информация и съобщения от магазина във връзка с покупките и използването на модулите и темите.

    Приложимост на общите условия:

    Общите условия и правила на магазина се считат за приложими за всички клиенти и транзакции, осъществени през него.
    


5. Промени в условията:

    Магазинът си запазва правото да променя общите условия и правила по всяко време, като обявява актуализациите на уебсайта или изпраща уведомления до клиентите.
    Клиентите трябва редовно да преглеждат общите условия и правила, за да бъдат информирани за всякакви промени или актуализации.

    Забрана за нелегална дейност:

    Магазинът изрично забранява използването на модулите и темите за нелегални или нередовни дейности.
    Клиентите се съгласяват да използват предоставените модули и теми съгласно законодателството на съответната юрисдикция.

    Ограничение на отговорността за трети страни:

    Магазинът не носи отговорност за продукти, услуги или действия на трети страни, които може да бъдат свързани с използването на модулите и темите.

    Разделно споразумение:

    В случай на сключване на индивидуално споразумение между магазина и клиента, такова споразумение има предимство пред общите условия и правила.

6. Възстановяване на плащания:

    Магазинът може да има определени политики и процедури за възстановяване на плащания в случай на проблеми с модулите и темите.
    Клиентите трябва да се запознаят с политиката на магазина относно възстановяване на плащания и да следват указанията за получаване на възстановение, ако се наложи.

    Достъпност на услугите:

    Магазинът се стреми да осигури непрекъсната достъпност на предлаганите модули и теми, но не носи отговорност за временни прекъсвания в работата или недостъпност, причинени от външни фактори

или сървърни проблеми.

    Спазване на авторски права:

    Клиентите се задължават да спазват авторските права и интелектуалната собственост, свързани с модулите и темите, които закупят от магазина.
    Забранява се копирането, променянето, разпространението или продажбата на модули и теми без изричното съгласие на собственика на авторските права.

    Промоции и отстъпки:

    Магазинът може да предлага промоционални акции, отстъпки или програми за лоялност за клиентите.
    Условията и сроковете за промоциите и отстъпките се посочват ясно и клиентите трябва да спазват указанията за тяхно използване.
7. Споделяне на информация:

    Магазинът може да събира и използва информация от клиентите в съответствие със своята политика за поверителност.
    Клиентите се съгласяват, че магазинът може да споделя определена информация с трети страни, например доставчици на услуги за обработка на плащания, за целите на обработката на поръчките и

предоставянето на услугите.

    Задължения на клиента:

    Клиентите трябва да предоставят точна, актуална и пълна информация при извършване на покупка или регистрация.
    Клиентите са отговорни за защитата на своите потребителски идентификационни данни и необходимите мерки за сигурност.

    Отказ от отговорност:

    Магазинът не гарантира, че модулите и темите ще отговарят на всички изисквания и очаквания на клиентите.
    Клиентите използват модулите и темите на свой собствен риск, а магазинът не носи отговорност за нанесени вреди или загуби, произтичащи от използването им.

8. Конфиденциалност на клиентската информация:

    Магазинът се задължава да защитава поверителността на клиентската информация, като прилага подходящи мерки за сигурност.
    Клиентската информация, предоставена при покупка или регистрация, ще бъде използвана само за целите на обработката на поръчката и предоставянето на услугите.

    Лимитация на отговорността:

    В случай на неправомерно използване на модулите и темите от страна на клиента, магазинът не носи отговорност за вреди, загуби или претенции, произтичащи от такова използване.
    Отговорността на магазина за всякакви вреди или загуби, произтичащи от предоставените модули и теми, е ограничена до сумата, заплатена от клиента за тези продукти.

    Конфликти и спорове:

    В случай на възникване на спор или конфликт между магазина и клиента, страните се задължават да полагат разумни усилия за постигане на взаимно съгласие.
    В случай на неразрешим спор, страните приемат компетентността на съдебната система в съответната юрисдикция.

    Приложимо право:

    Общите условия и правила на магазина се управляват и тълкуват в съответствие с законодателството на съответната юрисдикция.
    Всякакви правни действия или произтичащи от тях спорове подлежат на юрисдикцията на компетентния съд в съответната юрисдикция.

9. Поддръжка и обновления:

    Магазинът може да предоставя поддръжка и обновления за предлаганите модули и теми в определен период от време.
    Клиентите трябва да спазват инструкциите на магазина относно обновяването на модулите и темите, за да се осигури коректното им функциониране.

    Разгласяване на клиентския успех:

    Магазинът има правото да използва информация за успеха на клиентите, включително примери на техни продукти, за целите на маркетинг и реклама.
    Клиентите могат да изразят желание за неразгласяване на своя успех, като поискат писмено от магазина да не го прави.

    Прекратяване на достъпа:

    Магазинът може да прекрати достъпа на клиента до модулите и темите, ако клиентът нарушава общите условия и правила или злоупотребява с предоставените продукти.
    Прекратяването на достъпа може да бъде временно или постоянно, в зависимост от сериозността на нарушението.
10. Изменения на условията:

    Магазинът си запазва правото да променя общите условия и правила по всяко време, като не се задължава да обявява промените на уебсайта си или чрез изпращане на съобщение до клиентите.
    
    Комуникация:

    Комуникацията между магазина и клиента може да се осъществява посредством електронна поща, съобщения в магазинската система или други средства за комуникация, определени от магазина.
    Клиентите трябва да предоставят актуални и валидни контактни данни и да следят редовно съобщенията от магазина, свързани с техните поръчки и услуги.

    Цялостно споразумение:

    Общите условия и правила представляват цялостното споразумение между магазина и клиента и заменят всички предходни устни или писмени споразумения, разбирания или договорености между страните.

    Разделност:

    Ако някоя от разпоредбите на общите условия и правила се окаже невалидна или неприложима, това няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

    Заглавие:

    Заглавията на разделите в общите условия и правила са предназначени само за улеснение на разбирането и нямат правно значение.

11. Отговорност на магазина:

    Магазинът се стреми да предоставя висококачествени модули и теми за printondemand.bg платформата, но не поема отговорност за резултатите, получени от техния използване.
    В случай на недостатъци или проблеми с модулите и темите, магазинът може да предостави техническа поддръжка и помощ, където е възможно.

    Ограничение на отговорността:

    В никакъв случай магазинът няма да носи отговорност за каквито и да било пряки, косвени, случайни или специални щети, включително загуба на печалби, данни или делови прекъсвания, възникнали в

резултат от използването на модулите и темите.

    Промяна и прекратяване на услугите:

    Магазинът запазва правото да променя или прекрати предлаганите модули и теми по всяко време без предварително известие.
    В случай на прекратяване на услугите, магазинът може да предостави възможност за изтегляне на закупените модули и теми в съответствие с условията, посочени от магазина.

    Сътрудничество:

    Клиентите приемат, че сътрудничеството с магазина ще бъде необходимо за решаване на възникнали проблеми, спорове или въпроси, свързани с предоставените модули и теми.

    Приложимо право и юрисдикция:

    Общите условия и правила ще бъдат тълкувани в съответствие с законодателството на държавата, в която магазинът е регистриран.
    В случай на спорове между магазина и клиентите, страните се съгласяват да се подлагат на юрисдикцията на съответните съдове в регистрираната държава на магазина.


12. Конфиденциалност и защита на данните:

    Магазинът поема задължение да спазва конфиденциалността на личните данни на клиентите и да ги обработва в съответствие с приложимите закони за защита на данните.
    Личните данни на клиентите се събират, обработват и съхраняват с цел предоставяне на услугите и поддръжка на модулите и темите.

    Спазване на правилата:

    Клиентите се задължават да спазват общите условия и правила на магазина и да използват модулите и темите само за законни и разрешени цели.
    Забранено е използването на модулите и темите за незаконни, вредни или недостойни дейности.

    Промоции и отстъпки:

    Магазинът може да предлага промоции, отстъпки или специални оферти на своите клиенти.
    Условията и сроковете за промоциите се определят от магазина и могат да бъдат променяни или прекратявани по всяко време.

    Забранени действия:

    Клиентите се задължават да не извършват следните забранени действия при използването на модулите и темите:
        Нарушаване на авторски права или интелектуална собственост на трети страни.
        Извършване на хакерски атаки, вируси или други зловредни дейности.
        Нарушаване на системната сигурност или причиняване на прекъсвания в работата на магазина или свързаните услуги.13. Отказ от отговорност:

    Магазинът не носи отговорност за неправилна употреба на модулите и темите от страна на клиентите.
    Клиентите използват модулите и темите на своя собствена отговорност и са отговорни за всякакви последици, произтичащи от тяхното използване.

    Изключение на отговорност за грешки:

    Магазинът не гарантира, че модулите и темите ще бъдат безгрешни и непрекъснато достъпни.
    Могат да възникнат грешки, неточности или прекъсвания в функционирането на модулите и темите, и магазинът не носи отговорност за такива ситуации.

    Ограничение на отговорността:

    В никакъв случай магазинът няма да носи отговорност за преки, косвени, случайни, специални или последователни щети, произтичащи от използването на модулите и темите.

    Допълнителни условия:

    Магазинът може да включва допълнителни условия и правила, които се отнасят за конкретни модули и теми.
    Тези допълнителни условия и правила ще бъдат ясно посочени на уебсайта на магазина и се прилагат към съответните модули и теми.